Baumgartner Johann :
CAP 232 Spannweite 2900 mm
Katana S Spannweite 3000 mm
Velox Revolution II 2200 mm
Velox Revolution II 2600 mm

Koukol Franz :
Extra Spannweite 2600 mm

Prinz Michael :
Extra 330L Spannweite 2600 mm
Suchoy 31 Spannweite 2400 mm
YAK 55 SP Spannweite 2600 mm


Wansch Christian :
Giles G 300 Spannweite 2400 mm
Edge 540 T Spannweite 2600 mm